Atronik

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe "ATRONIK-2"  spółka cywilna Joanna Galas, Marek Galas z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Bernardyńskiej 1, 41-902 Bytom, posiadająca numer NIP PL 6262648337 numer REGON 277551082,  numer telefonu +48 32 386 00 01, adres email: biuro@atronik-2.pl

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w firmie Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Wdrożeniowe "ATRONIK-2"  spółka cywilna  jest współwłaściciel firmy Joanna Galas.  Kontakt z administratorem danych osobowych: joannagalas@tlen.pl

Dokument niniejszy jest wykonaniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - dalej RODO.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej Strony umowy tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. w celu wypełnienia umowy (świadczenie usługi sprzedaży i/lub montażu oferowanych produktów bądź usług serwisowych), dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika/osoby, której dane dotyczą.
 3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny)
 4. w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób fizycznych ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d RODO – interes osoby)

 

3. Przetwarzanie danych

W celu przedstawienia oferty, informacji handlowej, realizacji zamówienia czy wystawienia faktury ( za zgodą osoby, której dane dotyczą) przetwarzane są następujące dane osobowe użytkowników/klientów:

Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, adres IP
(w przypadku korzystania z serwisu internetowego Administratora lub wyboru komunikacji drogą elektroniczną).

 1. Odbiorcami danych osobowych będą: podmiot zapewniający obsługę informatyczną dla firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe "ATRONIK-2" spółka cywilna Joanna Galas, Marek Galas, w tym podmioty posiadające siedzibę wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Ewentualna wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, operatorom telekomunikacyjnym, biurom księgowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym lub innym podmiotom współpracującym.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom;
 4. Ponadto dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe "ATRONIK-2" spółka cywilna Joanna Galas, Marek Galas, jeżeli jest to wymagane do zarządzania relacjami z klientami, wykonania umowy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta lub na prośbę klienta wystosowaną w określonym celu.

4. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Dane osobowe użytkowników/ klientów nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

5. Retencja danych osobowych

 1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników/klientów uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarządzania relacjami z użytkownikiem/klientem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody.

6. Uprawnienia użytkownika/klienta

 1. Podanie przez Użytkownika/klienta danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych w rejestrze. Dane zawarte w rejestrze będą przekazywane wyłącznie
  w formie pisemnej, na adres pocztowy wskazany w danych kontaktowych klienta.
 3. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo wglądu do przechowywanych danych na ich temat. Wnioski o wgląd do danych należy składać na piśmie, z podpisem osoby, której dotyczą dane, na adres: Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Wdrożeniowe Atronik2 spółka cywilna Joanna Galas, Marek Galas, ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom.  Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Wniosek o wgląd do danych osobowych”. Wniosek o wgląd do danych osobowych musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, pełny adres i numer telefonu.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub uzupełnienia danych przechowywanych w rejestrze. W zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, nie może sama skorygować danych, wnioski o korektę danych należy składać zgodnie z procedurą wskazana w punkcie 6 polityki prywatności.
 5. Użytkownikowi/klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi.

 7. Bezpieczeństwo danych/ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO, zapewniania wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 3. Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
 4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

8. Zmiany

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie internetowej.

9. Pliki cookie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe "ATRONIK-2"  S.C. Joanna Galas, Marek Galas.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.   

 

 

 

 

 

Jak do nas trafić


Siedziba firmy
ul. Bernardyńska 1
41-902 Bytom


Zakład produkcyjny i magazyn
ul. Bernardyńska 1
41-902 Bytom

biuro@atronik-2.pl
joannagalas@tlen.pl

poniedziałek-piątek : 8:00-16:00

TEL: +48 32 386 00 01
TEL: +48 32 281 77 65

MOBILE: +48 601 879 573
MOBILE: +48 697 033 555